Candle Strength Indicator
Đăng Nhập Để Tải

Giới thiệu về Swing Trading Cloud

Indicator Swing Trading Cloud là một Indicator tuyệt vời để giao dịch trong những đoạn Swing hồi của giá. Đám mây này hiển thị một vùng hỗ trợ và kháng cự của xu hướng. Một khi đoạn Swing được phát hiện, Swing Trading Cloud sẽ tự động vẽ mũi tên và gửi Alert, Email hoặc thông báo cho bạn.

Một số thông số của Indicator

Swing Trading Cloud