Phân tích kỹ thuật Ngoại hối AUD/USD - Tiếp cận các đáy chính tại ,7020 và ,6973 mở ra khoảng thời gian đáy đảo ngược

image

Da trên đng thái ca giá hôm Th Hai, hướng đi ca t giá AUD/USD khi giao dch tiếp tc vào Th Tư có th được xác đnh theo phn ng ca nhà giao dch vi mc ,7031.

AUD/USD

Đng Đô-la Úc giao dch hu như cao hơn vào th Sáu nhưng trong mt phm vi hn chế khi các nhà đu tư chun b cho dp l Giáng sinh vào hôm th ba ca các ngân hàng. Đng thái này cho thy s thiếu quyết đoán ca nhà đu tư và biến đng sp xy ra. Đáng chú ý, cp ngoi hi đã có th duy trì n đnh trong sut phiên giao dch mc dù đã lao dc mnh trên th trường chng khoán M và li sut trái phiếu kho bc ca M gim mnh.

Vào lúc 2037 GMT, T giá AUD/USD đang giao dch mc ,7044, tăng 0,0018 hoc +0,26%.

T giá AUD/USD hàng ngày

Phân tích k thut biu đ hàng ngày

Xu hướng gim là ch đo theo biu đ hàng ngày. Cp ngoi hi không được v trí thích hp đ thay đi xu hướng, nhưng nó đang đi vào giao đon đáy đo ngược vi kh năng tăng giá cao vào lúc đóng ca. Vì vy, các nhà giao dch ngn hn nên cn thn khi rút ngn mc gim. Hãy đm bo đ khi lượng giao dch và chiến lược rút lui.

Giao dch vượt mc ,7031 s báo hiu s ni li ca xu hướng gim. Đnh chính gn nht là ,7247.

Vùng kháng c gn nht t ,7163 đến ,7207. Tiếp theo là vùng kháng c khác ti ,713 đến ,772. Kết hp hai vùng thoái lui này to ra mt cm kháng c ti ,7207 đến ,7213.

D báo biu đ k thut hàng ngày

Da trên đng thái ca giá hôm Th Hai, hướng đi ca t giá AUD/USD khi giao dch tiếp tc vào Th Tư có th được xác đnh theo phn ng ca nhà giao dch vi mc ,7031.

Kch bn tăng

Đng thái duy trì trên ,7031 s ch ra s tác đng đến t người mua. Nếu t giáđ đà hướng lên, ta có th thy mt đt kim tra mc cao nh mc ,7124. Tiếp theo là mc Fibonacci ti ,7163.

Kch bn gim

Đng thái duy trì dưới ,7031 s ch ra s tác đng đến t người bán. Mc tiêu đu tiên là đáy ngày 20 tháng 10 ti ,7020. Nếu mc giá này không thành công thì s tiếp tc nhm Bài Viết Ngẫu Nhiên