Candle Strength Indicator
Đăng Nhập Để Tải

Indicator này sẽ giúp bạn xác định dễ dàng các cản Hỗ Trợ và Kháng Cự trong biểu đồ giá Forex. Đây là một điều tối quan trọng và là đầu tiên cần làm trước khi tham gia giao dịch Forex. Kiến thức về Hỗ Trợ và Kháng Cự quan trọng thế nào thì chúng ta không cần phải bàn cãi.
Ngoài ra, Indicator này còn giúp bạn xác định được:

  • Xác định Cản Mạnh hay Yếu
  • Những Cản đảo từ Hỗ Trợ sang Kháng Cự hoặc ngược lại
  • Xác định Cản đã được Test (Kiếm tra giá) chưa
  • Sử dụng được trên toàn bộ TimeFrame
  • Có thể làm nền tảng để bạn phát triển được những hệ thống cho riêng mình