Candle Strength Indicator
Đăng Nhập Để Tải

Indicator này sẽ giúp bạn xác định được các mô hình nến cơ bản trong Price Action. Bằng cách vẽ cách chữ nằm nghiêng, bạn sẽ không bị rối mù như các Indicator xác định mô hình nến khác.
Các mẫu mô hình nến Indicator này có thể xác định được

 1. Hammer
 2. Shooting Star
 3. Doji
 4. Dark cloud cover
 5. Bearish Engulfing
 6. Bullish Engulfing
 7. Piercing
 8. Bearish Harami
 9. Bullish Harami
 10. Morning Star
 11. Evening Star

indicator mô hình nến 1

Hình ảnh

indicator mô hình nến 2