Candle Strength Indicator
Đăng Nhập Để Tải

Pipsolove

Pipsolove là một hệ thống được thiết kế cho việc giao dịch cực ngắn hạn (Scalp Trading). Tín hiệu được dựa trên 3 Indicators khác nhau. Pipsolove được tạo ra cho người mới bắt đầu và không đòi hỏi kỹ năng giao dịch nào.

  • Thời gian giao dịch: Không quá 30 phút
  • TimeFrame: M5
  • Cách sử dụng:image
  • Thoát lệnh:
    • Khi có một tín hiệu báo ngược lại.