Đây là một chiến lược mang lại hiệu quả cao trong hệ thống chiến lược Ichimoku. Nó có thể được sử dụng hiệu quả gần như trên tất cả các time-frame, mặc dù trên các time-frame nhỏ sẽ ít đáng tin cậy hơn.

Các tính chất :

 • Nếu Kijun Sen cắt đường giá từ dưới lên : giá có thể tăng
 • Nếu Kijun Sen cắt đường giá từ trên xuống : giá có thể giảm

Tuy nhiên cần có sự xác nhận của các thành phần khác trong hệ thống. Nhìn chung, cường độ của tín hiệu có thể được phân thành ba loại chính: mạnh mẽ, trung bình và yếu.

Tín hiệu mạnh:

 • BUY : tín hiệu cắt tăng giá và vị trí cắt trên Kumo
 • SELL : tín hiệu cắt giảm giá và vị trí cắt dưới Kumo

Tín hiệu trung bình :

 • BUY : tín hiệu cắt tăng giá và vị trí cắt nằm trong Kumo
 • SELL : tín hiệu cắt giảm giá và vị trí cắt nằm trong Kumo

Tín hiệu yếu:

 • BUY : tín hiệu cắt tăng giá và vị trí cắt dưới Kumo
 • SELL : tín hiệu cắt giảm giá và vị trí cắt trên Kumo

image

Xác Nhận

Giống như chiến lược Tekan / Kijun cắt nhau, các tín hiệu cần có sự xác nhận của Chikou Span:

 • Nếu sự giao cắt là tăng giáChikou Span phía trên đường giá tại thời điểm đó, thì đây là tín hiệu tăng mạnh.
 • Nếu sự giao cắt là giảm giá Chikou Span phía dưới đường giá tại thời điểm đó, thì đây là tín hiệu giảm mạnh.
 • Nếu vị trí giao cắt nằm đối diện với Chikou Span qua đường giá thì đây là một tín hiệu ( tăng / giảm ) yếu.

TAGS :


Bài Viết Ngẫu Nhiên