Tín hiệu khi Tenkan Sen cắt Kijun Sen

Trước khi đi vào chi tiết sử dụng hệ thống Ichimoku để đưa ra chiến lược giao dịch hiệu quả và giảm thiểu tối đa rủi ro, chúng tôi xin lưu ý các bạn rằng : Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống lớn khá phức tạp, cấu tạo bởi 5 thành phần, trong đó, mỗi thành phần đóng vai trò như một “tiểu hệ thống” trong một hệ thống lớn, có quan hệ mật thiết và không thể tách rời. Do vậy, trước khi đưa ra một chiến lược giao dịch cụ thể, cần phải có sự thống nhất của tất cả các thành phần thuộc hệ thống Ichimoku.

Sự giao cắt giữa Tekan Sen và Kijun Sen là một trong những chiến lược giao dịch truyền thống nhất trong hệ thống Ichimoku Kinko Hyo. Nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên, đó là tín hiệu tăng giá. Ngược lại, nếu Tekan Sen cắt

Kijun Sen từ trên xuống, đó là một tín hiệu giảm giá.

Giống như tất cả các chiến lược khác trong hệ thống Ichimoku, tín hiêu được cho bởi sự giao cắt giữa Tekan Sen và Kijun Sen cần có sự xác nhận ( thống nhất ) từ các thành phần khác của hệ thống.

Nhìn chung, cường độ của tín hiệu có thể được phân thành ba loại chính: mạnh mẽ, trung bình và yếu.

Tín hiệu mạnh:

  • BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí cắt trên Kumo
  • SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí cắt dưới Kumo

Tín hiệu trung bình :

  • BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía trong Kumo
  • SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí cắt trong Kumo

Tín hiệu yếu:

  • BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí cắt phía dưới Kumo

  • SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí cắt trên Kumo

image

Như đã nói ở trên, các tín hiệu cần sự thống nhất của tất cả các thành phần, và trong trường hợp này, Chikou Span đóng vai trò để xác nhận tín hiệu :

  • Nếu sự giao cắt là tăng giá và Chikou Span phía trên đường giá tại thời điểm đó, thì đây là tín hiệu tăng mạnh.
  • Nếu sự giao cắt là giảm giá và Chikou Span phía dưới đường giá tại thời điểm đó, thì đây là tín hiệu giảm mạnh.
  • Nếu vị trí giao cắt nằm đối diện với Chikou Span qua đường giá thì đây là một tín hiệu ( tăng/giảm ) yếu.

TAGS :


Bài Viết Ngẫu Nhiên