Phân tích kỹ thuật Tỷ giá ngoại hối AUD/USD - Có thể ít chênh lệch hơn do ít nhu cầu hơn đối với các loại tiền có năng suất cao hơn

image

Da trên phiên đóng ca hôm Th Sáu tun trước mc ,7032, hướng ca t giá AUD/USD hôm th Tư có th được xác đnh theo phn ng ca nhà giao dch đi vi đáy chính ngày 20 tháng 10 ti ,7020.

Tỷ giá AUD/USD

Có rt ít giao dch bng Đô-la Úc trong tun này do k ngh l ca ngân hàng kéo dài hai ngày Úc và k ngh Giáng sinh hôm Th ba ti Hoa K. Không có các ngân hàng và t chc giao dch ln, khi lượng giao dch cũng như biến đng th trường là cc nh.

Tuy nhiên, khi th trường m ca li vào th Tư, chúng ta có th thy khong cách giá và phm vi giao dch rng do s biến đng tăng cao th trường chng khoán M và châu Á. Đng Đô-la đã b dn nén trong tun này do b thay thế bi nhng đng tin an toàn như Yên Nht và Franc Thy Sĩ. Mi lo ngi v vic chính ph M đóng ca và th trường chng khoán khng hong dường như đóng vai trò là các cht xúc tác.

Vào lúc 2118 GMT, t giá AUD/USD đang giao dch mc ,7041, gim ,0007 hoc -0,10%. Vào th Sáu, ngày 21 tháng 12, ngày giao dch xuyên sut cui cùng, t giá AUD/USD đã giao dch mc ,7032, gim ,0079 hoc -1,12%.

T giá AUD/USD hàng ngày

Phân tích k thut biu đ hàng ngày

Xu hướng gim là chủ đạo theo biu đ hàng ngày. Giao dch vượt qua mc ,7031 s báo hiu xu hướng gim được ni li. Xu hướng chính s thay đi thành tăng khi di chuyn qua mc ,7247.

T giá AUD/USD đang không v trí có th thay đi thành xu hướng lên, nó đã gim tám phiên liên tiếp so vi đnh chính cui cùng ca nó và bt đu đóng li đáy đo ngược giá. Đng thái này s không th thay đi thành xu hướng lên, nhưng nó có th kích hot mt đt tăng ngược xu hướng kéo dài 2 đến 3 ngày.

Phân tích k thut mc đ thoái lui hàng ngày

Phm vi dài hn là t ,7020 đến ,7394. Vùng thoái lui ca nó t ,7207 đến ,7163 là vùng kháng c.

Phm vi chính là t ,7394 đến ,7031. Vùng thoái lui ca nó t,7213 đến 0,7255 là vùng kháng c b sung.

Phm vi ngn hn là t ,7247 đến 0,7031. Mc 50% ca nó ,7139 là mt mc kháng c khác.

Biu đ k thut hàng ngày

Da trên phiên đóng ca hôm Th Sáu tun trước mBài Viết Ngẫu Nhiên