Phân tích kỹ thuật tỷ giá Ngoại hối NZD/USD – mạnh hơn trên ,6718, yếu dần dưới ,6697

image

Da trên đng thái ca giá tun trước, hướng đi ca t giá NZD/USD hôm th Tư có th được xác đnh theo phn ng ca nhà giao dch vi mc 50% ti ,6717.

Đô-la New Zealand

Đng Đô-la New Zealand đang giao dch trên đường phng cho phiên th hai vào th Ba do k ngh ca ngân hàng nhà nước. Ngân hàng M cũng đang trong k ngh l Giáng sinh khiến các ngân hàng và t chc ln chưa th hot đng sôi ni dn đến khi lượng giao dch và biến đng th trường nh.

Các nhà đu tư s li bn rn sau khi th trường quay tr li vào th Tư do biến đng ln trong th trường chng khoán M và chính ph M đóng ca. C hai s kin đang đy các nhà đu tư ra khi các loi tin t ri ro cao và tìm đến đng Yên Nht và Franc Thy Sĩ an toàn.

Vào lúc 19:46 GMT, T giá NZD/USD đang giao dch mc không đi ,6729. Vào th Sáu, ngày 21 tháng 12, ngày giao dch xuyên sut cui cùng, t giá NZD/USD đã n đnh mc ,6712, gim ,0063 hoc -0,94%.

T giá NZD/USD hàng ngày

Phân tích k thut biu đ hàng ngày

Xu hướng gim là ch đo theo biu đ hàng ngày. Giao dch qua ,6705 s báo hiu xu hướng gim được ni li. Xu hướng chính s thay đi thành tăng nếu có giao dch thông qua ,6912.

T giá NZD/USD đang không v trí có th thay đi xu hướng chính thành hướng lên, nhưng do s đi xung ca giá c và thi gian, t giá bt đu cho đáy đo ngược giá đóng ca vi kh năng tăng. Biu đ này s không thay đi thành xu hướng lên, nhưng nó có th kích hot mt đt tăng giá ngược xu hướng kéo dài 2 đến 3 ngày.

Xu hướng ph cũng theo hướng xung. Giao dch qua ,6880 s thay đi xu hướng phthành hướng lên và cũng s thay đi đà tăng.

Phân tích k thut mc đ thoái lui hàng ngày

Phm vi chính là t ,6465 đến ,6970. Vùng thoái lui ca nó t,6717 đế ,6658 hin đang được kim tra. Vùng thoái lui chính là t ,6697 đến ,6633.

Kết hp hai vùng thoái lui s to ra các cm h tr t ,6717 đến ,6697 và t ,6658 đến ,6633. Tun trước, mc thp ,6705 đã b phá v trong khu vc t ,6717 đến ,6697.

phía tăng, phm vi chính là t ,6970 đến ,6705. Vùng thoái lui ca nBài Viết Ngẫu Nhiên