Trong các kiểu mô hình Harmonic mô hình Cypher ít xuất hiện hơn các mô hình Harmonic khác. Mô hình Cypher cần phải đáp ứng các quy tắc Fibonacci sau đây:

  • AB= 0.382 hoặc 0.618 XA.
  • BC= 1.272 hoặc 1.414 XA.
  • CD= 0.786 XC.

 imageimage

TAGS :


Bài Viết Ngẫu Nhiên